img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

Reiki

aneb energie transformace a transmutace univerzální láskou

ikona

Provádím uzdravovací sezení s pomocí Reiki (léčení rukama, meditací i šamanským cestováním dimenzemi, chanellingem, automatickou kresbou, spojením s anděly, jednorožci, vílami, draky).
Zájemce o duchovní růst, sebeléčení i uzdravování druhých zasvěcuji pro práci s energiemi vyšších dimenzí.

 

Reiki je jeden ze zdrojů energií univerzální lásky. Zesiluje a násobí účinky jejího uzdravujícího působení. Léčitel působí celou svou osobou a bytostí, tok laskavé uzdravující energie předává rukama, city, myšlenkami, duší a na tyto všechny části uzdravovaného působí. Člověk se díky reiki snáze a rychleji spojuje se svým vnitřním zdrojem, boží jiskrou a božím zdrojem jednoty. Lze čistit a posilovat sebe, druhé, situace, místa, prostory, minulost, současnost i budoucnost. Používají se různé techniky: přikládání rukou, komunikace a posilování na dálku, intuitivní kresba, meditace, imaginace a regrese. Pracuje se s aurou, čakrami, kameny, elementy a pomocníky z různých světů (šamanský přístup). U ošetřovaného dochází k celkovému uvolnění a regeneraci, pocitu klidu, harmonie a štěstí. Uvolňují se, zvědomují karmické úkoly a rozpouští karma. Nevysvobozené části naší bytosti jsou osvětlovány a transformovány. Učíme se žít, vnímat a pracovat ve více dimenzích, než je ta hmotná, třetí z běžné reality.


Reiki nás propojuje se zdrojem lásky v našem nitru. A láska je ta tvořivá a rozvíjející nás síla.
A tak se harmonizuje a sjednocuje i mužský a ženský aspekt v člověku, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama a opačného pohlaví, ale také ke kvalitativně vyšším prožitkům v našem sexuálním životě ve spojení se spirituální energií.


Reiki zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti. Vede nás ke zbavování se negativních energií
Ochraňuje tělo před zamořenými zdroji. Zklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální prožívání. Učí žít v lásce skrze pravdu a vyrovnávat materiální a duchovní části v nás samých i v aspektech našich životů. Chápeme sebe i reality, v nichž žijeme víc do podstaty.


Reiki pomáhá přicházet novým duším na tento svět i odcházet těm, jejichž čas nastal, zpět do světla. Stejně tak lze odvádět zbloudilé a přisedlé duše, očišťovat a prosvětlovat lidské aury i místa a prostory.
Reiki je učení staré více jak lidstvo samo. Jeho podstatou je využívání univerzální energie životní síly lásky. V rámci cesty k osvícení pracuje se symboly, které se v reiki používají, i tibetský mahájánový buddhismus. Reiki se na rozdíl od něho (kde je "vyléčením" až samotné osvícení) používá jako léčebný systém ihned, a to na nejrůznější potíže. Ovšem na cestě ke světlu a boží lásce jsme a proto dochází procesy s používáním reiki k rozvoji sebeuvědomění různých složek naší bytosti a poznávání duchovních zákonů. Rosteme a učíme se v oblasti tělesné, citové, mentální, intuitivní atd. V reiki každý pracuje dle svých možností a zkušeností (i učitelé...). Základem je rozvíjení všech hlavních čaker, s důrazem na srdce (čakra anaháta) a 5.a 3.oko (čakra ádžňa), abychom zasahovali do životů s moudrostí a empatií. Reiki je zabudováno do genetického kódu člověka jako jeho přirozená schopnost a právo. Ve spolupráci s buddhistickým přístupem pracuji v reiki s rozvojem možností a schopností na úrovni tělesného, emocionálního, myšlenkového, karmického léčení, které nás vedou opravdu na cestu k osvícení. Spojujeme se s našimi zdroji, podstatou, ostatními lidmi i bytostmi a celým vesmírem. Využívá se různých technik - meditace, joga, vizualizace, přikládání rukou, posílání energie lásky a myšlenek na dálku, chi kung, šamanská cvičení spojující nás s přírodou. Pro postup na cestě individuálního růstu i na cestě léčitele se využívají tzv. zasvěcení. Což jsou důkladná otevření a pročištění energetických kanálů našich jemněhmotných těl, jež umožní přijímání více energie ke svému růstu a léčení sebe i druhých a účinnější napojení na zdroj energie - ki. Aktivuje se a rozvíjí možnosti, které v nás jsou, potřebují jen "probudit", zapojit funkčně do našeho energetického systému těla - duše - ducha.


Proces čištění a otevírání energií a jejich propojování s fyzickým tělem má několik stupňů. Na každém dochází k řešení témat na úrovni fyzické, duševní, mentální i duchovní. Pokaždé se můžeme setkat s různými projevy změn, očisty a posílení. Na fyzické rovině – bolesti, připomenutí starých zranění, nemocí, příliv síly, výkonnosti. Na rovině emocí a citů např. léčení depresí, vyladění schopnosti, jak zacházet se svými náladami a emocemi, přijetí celého spektra příjemných i nepříjemných prožitků. Na rovině mentální se např. prohlubuje umění meditace a pochopení myšlenkových procesů a jejich vlivu na ostatní roviny. Na rovině duchovní se např. učí tvoření smysluplné existence, porozumění duchovním principům, které ovlivňují každého, ale i celý svět.


Pokud pracujeme více energeticky a duchovně, otevíráme se i spolupráci s jemněhmotnými bytostmi jiných světů jako jsou andělé, nanebevzatí Mistři, víly, jednorožci, draci apod. Vzrůstáním vibrace energií proudících tělem nejen rozšiřujeme své uvědomování si různých vibračních, dimenzionálních oblastí, ale také zlepšujeme komunikaci a napojení na entity, jež v nich žijí.


Používání energií Reiki umožňuje andělům pročišťovat naše energetické tělo a připravovat je tak pro pozdější vědomější práci na sobě. Symboly Reiki jsou grafické znaky, které působí jako komunikační dorozumívací prostředek s anděly. Andělé čekají na vědomě vyslanou prosbu v podobě pozitivní afirmace nebo vysloveného přání. Pokud je toto přání ještě posíleno vědomým vysláním energie Reiki za pomoci všech tří základních symbolů, pak začnou velmi intenzívně vyhledávat cestu, jak člověka ke splnění jeho přání dovést v souladu se zákony lásky.


Andělé jsou schopni za pomoci symbolů Reiki přivést člověka k takovému stupni poznání karmických zákonů lásky, kdy si sám vědomě přetransformuje za pomocí andělů a energie Reiki všechny karmické bloky nastřádané z minulosti. Andělé nám lidem pomáhají a velmi rádi, nás vedou k vědomému hledání příčin nemoci až k vědomé změně postoje, který nemoc vyvolal. Požádáním a vědomým propojením jejich energií s čakrami našeho těla mohou podporovat vytváření lásky v nás i v našich vztazích. Slovo anděl je odvozeno ze starořeckého výrazu angelos znamenajícího „posel“.Andělé představují podobně jako duha most mezi zemí a nebesy, jsou komunikačním kanálem spojujícím Boha a hmotný svět: nesmrtelné bytosti, jejichž podstatou je ryzí vědomí. Jsou nezávislí na omezeních daných časem a prostorem. Zůstávají ve spojení s nekonečnou blaženou energií vyzařující z Božského vědomí.


Lidé vnímají anděly různými způsoby (světlo, lehký vánek, někdy vidí okřídlenou bytost,nachází pírka, ve snu, jako barvy duhy...).V meditacích je setkání s anděly i archanděly nejintenzivnější. Někteří andělé přinášejí inspiraci, učí nás vesmírným ctnostem, jako je čest, dobrota, pokora, čistota, krása a radost. Jiní vnášejí radost do našich srdcí a vedou nás k tomu, abychom si dokázali užít radostných chvil života. Andělé nás lidi milují bezvýhradnou, ryzí láskou. Nikdy nám lidem nic nevyčítají, vždy pro nás lidi mají pochopení, pro naše smutky i zloby, mají pro nás lidi svoji náruč stále otevřenou. Zvaním si andělů do života spojujeme nebe se zemí. Pomáhají nám zvyšovat frekvenci vibrací, což v konečném důsledku usnadňuje cestu ke spojení s božským vědomím. Spojují jednotlivé informace a pomáhají nám objevovat různé vzorce, abychom dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření.


Archandělé vedou andělské síly. Tato posila nám pomůže uvolnit strach, stejně jako další negativní emocionální stavy, které nám brání ve využití našeho skutečného potencionálu. Negativní emoce oslabují. Archandělé nám pomáhají rozpoznat a dodat lásku, odvahu, vnitřní spokojenost a stát se plně celistvými a překonat polaritu. Spojují s vyššími úrovněmi božského bytí, ale i se zvládnutím každodenního života. Integrujeme lépe vyšší vibrace do těla, které se uzdravuje a zároveň se více spojujeme i se Zemí, zemskou energií. Tradice staví na kořenech sahajících do starých civilizací jako je Atlantida, Lemurie, Mu. Jejich energie můžeme využívat při léčení, čištění, pro celkovou harmonizaci na tělech fyzických, i jemnohmotných, při čištění naší aury, odvádění přivtělených duší, ke sladění s vyššími oblastmi andělského vědomí.


Kosmické světlo se na svém sestupu od obrovských sluncí, od center spirální mlhoviny až ke sluncím s jejich planetami, rozkládá v sedm hlavních paprsků. Těchto sedm hlavních archandělských paprsků vyživuje veškerý život s jeho specifickými silami a vlastnostmi. Rozpoznání těchto sedmi paprsků a jejich používání tvoří důležitou výzbroj pro práci na duchovní cestě při proměňování záporných poměrů na Zemi a také pro naše vlastní očišťování.


S anděly spolupracují nanebevzatí Mistři jako je Kristus, Buddha, Marie, Maitréja aj.


Jednorožci jsou éterické bytosti sedmé dimenze s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka. Přinášejí očistu a vhled pro lidi, kteří jsou připraveni poznat jejich (svou) krásu a čistotu.Připomínají nám nevinnost duše, božského jádra v nás, té esence, kterou jsme měli v okamžiku božské jiskry. Připomínají nám, kým opravdu jsme. Všechna bílá zvířata, která nejsou albíny, v sobě nesou Kristovu energii bezpodmínečné lásky. Jednorožci nám pomáhají udržet si frekvenci Kristova vědomí na Zemi. Patří do andělské hierarchie. Elementálové, víly, skřítkové, trpaslíci, salamandři, mořské pany, vodní víly, žínky, nymfy jsou jejich mladší sourozenci. Jsou na té samé úrovni jako archandělé. Andělé jsou s námi v kontaktu přes srdce, jednorožci přes duši. Jsou v kontaktu s těmi, kteří vyzařují světlo a mají vizi větší než jsou oni sami. Hledají lidi, kteří touží pomáhat druhým a chtějí měnit svět k lepšímu. Jednorožci nám pomáhají udržet si svou vizi a dávají nám odvahu a víru pokračovat v naplnění této vize přes všechny překážky.


Draci se pohybují v různých dimenzích, ti moudří s námi pracují hlavně z páté. Provedou nás našimi největšími strachy a úzkostmi k odvaze a lásce. Symbolika draka patří k nejsilnějším v lidské mytologii. Z pozitivní stránky se zdůrazňuje jeho veliká síla, moudrost, ochrana a schopnost přinášet štěstí. Jsou tu ovšem i negativní možnosti využití obrovské dračí energie (známe všichni z pohádek…). Dračí energie jsou spojovány s významným vlivem na toky elementárních energií. Což odpovídá charakteristice draka jako bytosti velice silně spojené s mocným světem astrálních (emocionálních) sil. Proto prací s jejich symbolikou a napojením na tento svět lze velmi účinně zacházet s vesmírnou energií. V případě léčení a duchovního růstu lze propojením „dračích uzlů“ energetického obalu fyzického těla dosáhnout rychlých a výrazných změn.